ห้องเรียน iPad อัสสัมชัญโคราช

101
ห้องเรียน iPad
ห้องเรียน iPad

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำห้องเรียน iPad ใหม่ ณ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โดยใช้เก้าอี้ที่มีหลากสี และโต๊ะไม้ทรงกลม ซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษสำหรับห้องเรีนยนี้ ทำให้ห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น โดยห้องเรียนนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

Print Friendly, PDF & Email