แปลง Sheet เป็น PDF ส่งเข้า Line

2228
sheet2pdf
sheet2pdf

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแปลงบิลเงินสดจาก Google Sheet เป็น Pdf และส่งลิงก์เข้า Line Notify เพื่อให้สามารถกดดาวน์โหลดได้ครับ
ขั้นแรก ผมสร้างแบบฟอร์มบิลเงินสดไว้ที่ Google Sheet โดยใช้ชื่อว่า Bill


หลังจากนั้นให้ทำการ Copy Code ด้านล่างไปไว้ใน Google App Script ได้เลยครับ เปลี่ยนแค่ xxx

function makePdf() {
 let ws = SpreadsheetApp.openByUrl("xxx") //sheeturl
 let sheets = ws.getSheets()
 for (var i = 0; i < sheets.length; i++) {
  if(sheets[i].getSheetName()!=="Bill"){
   sheets[i].hideSheet()
  };
 }

 let driveFile = DriveApp.getFileById('xxx') // sheetid
 let pdfFile = driveFile.getAs('application/pdf').setName('testpdf')
 let convertPdf = DriveApp.createFile(pdfFile)
 let fol = DriveApp.getFolderById("xxx") //folderid

 let pdfFileUrl = 'https://drive.google.com/uc?export=view&id=' + convertPdf.getId();
 convertPdf.moveTo(fol);
 Logger.log(pdfFileUrl)
 

 sheets.forEach(function(eachSheets){
  eachSheets.showSheet();
 })
var now = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "dd/MM/yyyy");
var image =""

var token = "xxx" // ห้องแจ้งเตือน

var msg = "(ระบบอัตโนมัติ) รายงานปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำวันที่ "+ now + " ดาวน์โหลด: " +pdfFileUrl
sendLinepdf(msg, token,image)
}


function sendLinepdf(msg, token, image) {
 var options =
 {
  "method": "post",
  "payload":
  {
   "image": "image",
    "imageThumbnail": image, // max size 240x240px JPEG
   "imageFullsize": image, //max size 1024x1024px JPEG
   "message": "\n" + msg
  },
  "headers": { "Authorization": "Bearer " + token }
 };
 UrlFetchApp.fetch("https://notify-api.line.me/api/notify", options);
}

ขั้นตอนที่ 1 นำ URL หน้าบิลเงินสดที่ออกแบบไว้ใน Google Sheet ไปแทน “xxx” ตรง SpreadsheetApp.openByUrl(“xxx”)

ขั้นตอนที่ 2 นำ Sheet Id ไปแทน “xxx” ตรง DriveApp.getFileById(‘xxx’)

ขั้นตอนที่ 3 นำ FolderId ที่สร้างไว้ใน Google Drive ไปแทน “xxx” ตรง DriveApp.getFolderById(“xxx”)

เมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง 3 ข้อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Run Script ได้เลยครับ เมื่อกด Run Script ผ่านเรียบร้อยแล้ว เราจะได้ไฟล์ PDF มาไว้ใน Folder ของเราดังรูป

Print Friendly, PDF & Email